Основи медсестринства (бакалавр)

Упорядник: Буратинська О.Я. – викладач терапевтичних дисциплін.

Затверджено на засіданні приймальної комісії ПВНЗ “Медичний коледж”

протокол № 10 від 17 квітня 2020 року

Програму вступних випробувань з основ медсестринства для вступників до ПВНЗ «Медичний коледж» на основі раніше здобутого освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  складено відповідно до вимог програми з основ медсестринства для вищих медичних навчальних закладів за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізація “Сестринська справа” затвердженої Міністерством охорони здоров’я України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступних випробувань з основ медсестринства призначена для оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів при вступі до приватного вищого навчального закладу «медичний коледж», які вступають до навчального закладу на основі раніше здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Завдання цього курсу полягає в тім, щоб забезпечити поглиблену підготовку абітурієнтів, які бажають у майбутньому здобути спеціальність, пов’язану з використанням практичних вмінь та навичок з основ медсестринства.

Реалізація цієї загальної мети у практиці навчання основ медсестринства як профільного предмета конкретизується в таких завданнях:

  • формування фахових умінь та практичних навичок з основ медсестринства;
  • засвоєння практичних навичок догляду та спостереження за пацієнтами;
  • вирішення ситуаційних задач з виявлення проблем пацієнта, складання та реалізацію плану медсестринських втручань, оцінювання якості догляду за пацієнтами.

Зміст програми з дисципліни “Основи медсестринства” розподіляється таким чином:

Розділи:

І. ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ

Типи лікувально-профілактичних закладів.

Дезінфекція, стерилізація, асептика, антисептика.

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.

Внутрішньолікарняна інфекція. Ф

Приймальне відділення лікарні, його функції, структура, та обладнання

Огляд на коросту та педикульоз. Протипедикульозна укладка, дезінсекційні засоби.          Повне та часткове санітарне оброблення пацієнтів.

Положення пацієнтів у ліжку.

Догляд за слизовими оболонками.

Підмивання тяжкохворих. Подавання сечоприймача та судна.

Пролежні, причини виникнення, локалізація, стадії утворення та профілактика.

ІІ. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПАЦІЄНТА.

Організація харчування пацієнтів у стаціонарі.

Поняття про лікувальне харчування. Принципи дієтичного харчування: щадний, коригуючий та заміщення. Характеристика основних дієтичних столів.

Штучне харчування пацієнтів: через зонд, гастростому, харчові клізми, парентеральне.

Термометрія. Реєстрація результатів, цифровий та графічній запис температури. Види температурних кривих.

Спостереження та догляд за пацієнтами в трьох періодах гарячки.

Поняття про фізіотерапію. Показання, протипоказання, механізм дії, підготовка пацієнта, оснащення та техніка постановки банок, гірчичників, компресів, грілки, міхура з льодом. Можливі ускладнення та їх профілактика. Гірудотерапія.

Дослідження дихання. Спірометрія. Проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням функції органів дихання. Оксигенотерапія.

Пульс та його характеристика. Артеріальний тиск. Проблеми пацієнта при порушенні функцій серцево-судинної системи.

Визначення набряків та добового діурезу. Невідкладна допомога при шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності.

Реанімаційні заходи. Правила поводження з трупом.

ІІІ.  ЗАСТОСУВАННЯ  ЛІКІВ.

Виписування, зберігання та застосування ліків.

Зовнішній спосіб застосування ліків

Ентеральний спосіб введення ліків.

Парентеральне введення ліків

Техніка внутрішньошкірної ін’єкції. Проведення проби.

Підшкірні ін’єкції. Особливості введення олійних розчинів. Розрахунок дози та введення інсуліну.

Техніка внутрішньом’язової ін’єкції.

Правила розчинення та розрахунок дози  антибіотиків.

Внутрішньовенні ін’єкції.

Внутрішньовенне краплинне введення розчинів.

Ускладнення ін’єкцій.

ІV. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ.

  СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ

Проблеми пацієнтів при порушенні функцій травного каналу: біль, відрижка, печія, гикавка, порушення апетиту, нудота, блювання, шлункова кровотеча. Допомога пацієнту.

Промивання шлунка.

Проблеми пацієнта при захворюваннях кишок: біль, закреп, пронос, метеоризм, кишкова кровотеча.

Клізми: очисна, сифонна, лікувальна, послаблювальна, живильна.

Проблеми пацієнта при захворюваннях сечовидільної системи: біль, набряки, розлади сечовиділення.

Катетеризація та промивання сечового міхура, показання і протипоказання, можливі ускладнення.

Шлункове та дуоденальне зондування.

Характеристика основних лабораторних методів дослідження. Підготовка пацієнтів, оснащення та забір матеріалу для лабораторного дослідження.

Участь медичної сестри в рентгенологічних методах обстеження.

Участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження.

Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в ендоскопічному обстеженні: бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, цистоскопії. Спостереження за пацієнтами під час та після обстеження.

Підготовка пацієнтів, оснащення та участь медичної сестри в проведенні пункцій: плевральної, абдомінальної, люмбальної.

V. ЛЮДСЬКІ ПОТРЕБИ. МЕДСЕСТРИНСЬКІ МОДЕЛІ ТА ПРОЦЕС

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу.

Індивід, родина, суспільство як об’єкти медсестринського догляду. Визначення здоров’я.

Медсестринські моделі.

Основні поняття та положення медсестринських моделей.

Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його.

П’ять етапів медсестринського процесу.

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з основ медсестринства

При  оцінювання рівня навчальних досягнень  з основ медсестринства враховується:

– рівень засвоєння теоретичних знань;

– здатність абітурієнтів застосовувати набуті знання на практиці.

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати  знання  у нових ситуаціях виокремлено  рівні навчальних досягнень абітурієнтів, що  оцінюються за 12-бальною шкалою.

 Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові характеристики.

         Всі види оцінювання навчальних досягнень здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних
досягнень
абітурієнтів

Бали

Критерії оцінювання навчальних
досягнень абітурієнтів
I. Початковий 1 Абітурієнт знає про роль медичної
сестри в системі охорони здоров’я;
I. Початковий2Абітурієнт знає права та обов’язки
медсестри;
I. Початковий 3Абітурієнт має фрагментарні  уявлення
з предмета вивчення і може відтворити
окремі його частини
II. Середній 4Абітурієнт знає окремі поняття, що
стосуються навчального матеріалу
II. Середній5 Абітурієнт з допомогою викладача
відтворює окремі частини
начального матеріалу, дає визначення
основних  понять;
II. Середній6
Абітурієнт відтворює навчальний
матеріал з допомогою викладача
IІI. Достатній7
Абітурієнт самостійно відтворює
значну частину навчального
матеріалу
IІI. Достатній8
Абітурієнт самостійно відтворює
теоретичний навчальний матеріал
IІI. Достатній9Абітурієнт самостійно дає відповіді
на поставлені ситуаційні задачі
IV. Високий 10Абітурієнт володіє практичними
навиками і вміє застосовувати їх
на практиці
IV. Високий11Абітурієнт володіє засвоєними
знаннями і практичними навиками
та використовує їх у нестандартних
ситуаціях
IV. Високий12Абітурієнт має системні знання з
предмета, досконало володіє
технікою виконання практичних
навиків

Критерії оцінювання

до тестових завдань для вступного іспиту з  

основ медсестринства

Кількість
правильних
відповідей
Оцінка у 100 -бальній системі Оцінка у 12 – ти бальній системі Оцінка у 5 – ти бальній системі
60 100 12 5 – «відмінно»
59 98
58 97
57 95 11
56 93
55 92
54 90
53 88
52 86 10
51 85
50 83
49 82
48 80
47 78 9 4 – «добре»
46 77
45 75
44 73
43 72
42 70 8
41 68
40 67
39 65
38 63
37 62 7
36 60
35 58
34 57
33 55
32 53 6   3 – «задовільно»
31 52
30 50
29 48
28 47
27 45 5
26 43
25 42
24 40
23 38
22 37 4
21 35
20 33
19 32
18 30
17 28 3 2 – «незадовільно»
16 27
15 25
14 23
13 22
12 20 2 2 – «незадовільно»
11 18
10 17
9 15
8 13
7 12 1
6 10
5 8
4 7
3 5
2 3
1 2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА

1.         Історія розвитку та становлення сестринської справи у світі та в Україні.

2.         Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Права та обов’язки медсестри.

3.         Типи лікувально-профілактичних установ, їх структура та функції.

4.         Приймальне відділення лікарні, об’єм роботи медсестри.

5.         Приймання, реєстрація та санітарне оброблення пацієнта.

6.         Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів.

Поняття про інфекційну безпеку.

7.         Види та методи дезінфекції.

8.         Види та методи стерилізації.

9.         Лікувально-охоронний режим, його елементи та значення для пацієнта.

10.       Режими фізичної активності.

11.       Транспортування та перекладання пацієнтів.

12.       Медсестринські втручання для задоволення потреби пацієнта з дотримання  особистої гігієни.

13.       Заміна постільної та натільної білизни тяжкохворому. Правила зберігання чистої та брудної білизни в стацйонарі.

14. Туалет очей, слухових проходів, носових ходів, порожнини рота тяжкохворого.

15. Пролежні. Фактори ризику розвитку пролежнів, стадії утворення, локалізація. Медсестринські втручання з метою профілактики пролежнів.

16. Лікувальне харчування, основні принципи. Годування тяжкохворих.

17. Харчування хворих у стаціонарі. Контроль за передачами з дому, зберіганням продуктів харчування. Складання порційної вимоги.

18. Дієтичне харчування. Характеристика дієтичних столів.

19. Штучне годування: через зонд, гастростому, за допомогою живильної клізми,  парентеральне.

20. Термометр: будова, правила зберігання і користування, дезінфекція.

21. Вимірювання температури тіла, реєстрація (цифрова, графічна), оцінювання результатів.

22. Стадії гарячки, основні симптоми. Догляд за пацієнтами в стані гарячки.

23. Спостереження за диханням (частота, глибина, ритм). Підрахунок частоти дихальних рухів, цифровий та графічний запис.

24. Проблеми пацієнта при захворюваннях органів дихання.

25. Медсестринські втручання для задоволення потреби пацієнта в нормальному  диханні.

26. Правила користування індивідуальною плювальницею, її дезінфекція.

27. Оксигенотерапія: техніка подачі кисню з кисневої подушки, через апарат Боброва.

28. Пульс: техніка дослідження, властивості, цифрове та  графічне зображення в температурному листку, порушення пульсу.

29. Артеріальний тиск: техніка вимірювання, оцінювання, цифровий та графічний запис, порушення АТ.

30. Проблеми пацієнта при порушенні функцій серцево-судинної системи. Надання допомоги  при гострій судинній недостатності.

31. Проблеми пацієнта з порушенням функцій травного каналу. Допомога пацієнту під час блювання.

32. Промивання шлунка, показання, протипоказання, техніка виконання.

33. Очисна клізма, показання, протипоказання, техніка виконання.

34. Сифонна клізма, показання, протипоказання, техніка виконання.

35. Краплинна клізма, показання, протипоказання, техніка виконання.

36. Лікувальна клізма, показання, протипоказання, техніка виконання.ї

37. Олійна клізма, показання, протипоказання, техніка виконання.

38. Метеоризм, застосування газовивідної трубки.

39. Проблеми пацієнта з порушенням функцій сечовидільної системи.

40. Заходи при затримці сечі. Катетеризація сечового міхура у чоловіків та жінок.

41. Показання та техніка промивання сечового міхура.

42. Механізм дії грілки: показання, протипоказання, техніка застосування.

43. Механізм дії, показання до призначення, техніка застосування міхура з льодом.

44. Показання, протипоказання, анатомічні ділянки, техніка постановки банок.

45. Показання, протипоказання, техніка накладання гірчичників.

46. Показання, протипоказання, види та застосування компресів.

47. Водолікування. Загальні і місцеві ванни. Надання першої допомоги пацієнту в разі погіршення стану під час приймання ванни.

48. Світлолікування. Показання, протипоказання, можливі ускладнення при застосуванні лампи  солюкс,  УФО, Мініна.

50. Правила виписування та отримання лікарських засобів у стацйонарі.

51. Правила зберігання, розміщення та обліку ліків у відділенні.

52. Організація роздавання ліків у відділенні.

53. Зовнішнє застосування ліків: втирання мазей, закапування крапель в ніс, вуха, очі. Інгаляції.

54. Ентеральне введення ліків: через рот, під язик, ректальне.

55. Парентеральний спосіб введення ліків, переваги і недоліки, інструменти.

56. Внутрішньошкірні ін’єкції: призначення, анатомічні ділянки, техніка  виконання.

57. Проба Манту та проба на чутливість до медикаментів. Оцінювання результатів.

58. Особливості введення олійних розчинів, можливі ускладнення, їх профілактика.

59. Розрахунок дози та правила введення інсуліну.

60. Внутрішньом’язові ін’єкції: призначення, анатомічні ділянки, техніка  виконання.

61. Розчинення, розрахунок дози та введення антибіотиків.

62. Венепункція: призначення, інструменти, техніка проведення.

63. Внутрішньовенне струминне введення ліків.

64. Взяття крові з вени для лабораторного дослідження.

65. Кровопускання: показання, протипоказання, техніка виконання, можливі ускладнення.

66. Внутрішньовенне краплинне введення ліків. Будова та монтаж системи для інфузійної терапії.

67. Можливі ускладнення ін’єкцій, причини виникнення, надання допомоги.

68. Зондування шлунка: підготовка пацієнта, оснащення, техніка фракційного зондування з допомогою ентеральних та парентеральних подразників.

69. Дуоденальне зондування: підготовка пацієнта, оснащення, техніка трьох- та п’ятифазного зондування.

70. Взяття мазка з зіву та носа, мета, скерування в лабораторію.

71. Лабораторне дослідження харкотиння. Підготовка пацієнта,оснащення, скерування матеріалу  в лабораторію.

72. Лабораторне дослідження сечі. Підготовка пацієнта, оснащення, скерування матеріалу в  лабораторію.

73. Лабораторне дослідження калу. Підготовка пацієнта, оснащення, скерування матеріалу в  лабораторію.

74. Підготовка пацієнтів та участь медсестри в рентгенологічному обстеженні травного каналу, іригоскопії, холецистографії, урографії.

75. Підготовка пацієнтів та участь медсестри в ендоскопічному та  ультразвуковому  обстженні.

76. Участь медичної сестри в проведенні плевральної пункції: підготовка пацієнта, оснащення, спостереження та догляд за пацієнтом.

77. Участь медичної сестри в проведенні абдомінальної пункції: підготовка пацієнта, оснащення, спостереження та догляд за пацієнтом.

78. Люмбальна пункція: підготовка пацієнта, оснащення, спостереження та догляд  за пацієнтом.

79. Кабінет медичної статистики. Основні форми медичної документації, їхнє призначення. Ведення медичної документації медичними сестрами.

80. Медична етика і деонтологія, їх значення в професійній діяльності медичної сестри.

81. Порушення етико-деонтологічних норм, їх наслідки для пацієнтів.

82. Ієрархія людських потреб за Маслоу, п’ять ступенів.

83. Роль медичної сестри в задоволенні людських потреб.

84. Основні поняття та положення медсестринських моделей.

85. Характеристика основних медсестринських моделей.

86. Медсестринські моделі В. Хендерсон та Мойри Аллен.

87. Людські потреби — основа медсестринського догляду.

88. Застосування медсестринських моделей на практиці.

89. Визначення медсестринського процесу, етапи та значення для догляду.

90. Перший етап медсестринського процесу — медсестринське обстеження.

91. Другий етап медсестринського процесу — медсестринська діагностика.

92. Третій етап медсестринського процесу —  планування медсестринських  втручань.

93. Четвертий етап медсестринського процесу — реалізація медсестринських втручань.

94. П’ятий етап медсестринського процесу — оцінювання якості та корекція медсестринського догляду.

95. Удокументування медсестринського процесу.

96. Санітарно-освітня робота щодо здорового способу життя.