ЦК клінічних та профільних дисциплін

Циклова комісія  клінічних та профільних дисциплін

Буратинська Оксана Ярославівна

Голова циклової комісії клінічних та профільних дисциплін.
Викладач вищої категорії, викладач-методист. 

Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.

До складу циклової комісії входять фундаментальні та клінічні дисципліни, які вивчаються студентами ІІІ і IV курсів спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична».

Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

 • Хірургія з курсом онкології
 • Медсестринство в хірургії з курсом онкології
 • Хірургія з курсом онкології та невідкладні стани в хірургії
 • Хірургічні хвороби
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Оториноларингологія
 • Основи оториноларингології
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Офтальмологія
 • Основи офтальмології
 • Медсестринство в офтальмології
 • Внутрішня медицина
 • Внутрішня медицина та невідкладні стани у внутрішній медицині
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Внутрішні хвороби
 • Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології, геріатрії паліативної медицини та громадського здоров’я
 • Сімейна та соціальна медицина з основами геронтології, геріатрії  та паліативної медицини
 • Медсестринсво в акушерстві, гінекології, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 • Акушерство, гінекологія та планування сім᾽ї та невідкладні стани в акушерстві та гінекології
 • Акушерство
 • Гінекологія та планування сім’ї
 • Медсестринство в педіатрії та ріст і розвиток людини
 • Педіатрія
 • Педіатрія, ріст і розвиток людини. Невідкладні стани в педіатрії
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в неврології
 • Неврологія. Психіатрія та наркологія
 • Основи неврології, психіатрії та наркології
 • Неврологія та психіатрія з наркологією
 • Інфекційні хвороби з основами епідеміології
 • Інфектологія та епідеміологія
 • Медсестринство в інфектології
 • Дерматологія та венерологія
 • Основи дерматології та венерології
 • Медсестринство в дерматовенерології
 • Перша долікарська допомога

 Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції фундаментальних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, систематичний підхід в рішенні проблеми якості навчання.

Викладачі спрямовують навчальний процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впровадження компетентнісно – діяльнісного підходу з проведенням ділових ігор, розв’язанням ситуаційних задач на засадах доказової медицини, активізацію самостійної діяльності студентів. У навчальний процес впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  що дозволяє розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

На лекційних та практичних заняттях з клінічних та фундаментальних  дисциплін активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання, які дозволяють активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання. Викладачі досконало володіють методикою застосування технології ситуативного навчання, уміло здійснюють міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість підготувати медичного працівника, спроможного вірно оцінити стан пацієнта та надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних тижнях, відкритих заняттях, де демонструють свій високий педагогічний рівень, методичну майстерність, використовують активні методи і форми навчання.

Значна увага викладачами циклу приділяється підготовці студентів випускних груп до ліцензійного іспиту “Крок”. Удосконалення методики підготовки сприяє значному покращенню результатів екзамену. Ефективно підвищує знання гурткова робота, студенти виступають на науково-практичних конференціях, проводять освітньо-просвітницьку роботу. 

У цикловій комісії працює 12 викладачів.

З них:

викладачі – методисти:  Буратинська О.Я.

викладачі вищої категорії:  Буратинська О.Я., Ємяшева С.А., Зот М.В.,  Штанюк Л.М.

викладачі першої категорії: Било Т.Л., Гданська Н.М., Старичкова О.С.

викладачі другої категорії: Бондаренко В.Д.,  Олійник У.М, Шерстюк І.В.

викладачі – спеціалісти: Зварич Н.Є.

Буратинська Оксана Ярославівна
викладач вищої категорії,
викладач-методист,  
голова циклової комісії
клінічних та профільних
дисциплін.
 У 1997 році з відзнакою закінчила
Тернопільський державний
медичний університет
 університет ім. І.Я. Горбачевського,
спеціальність – лікувальна справа.
 Спеціалізація – терапія.
Викладає такі дисципліни:  
«Медсестринство у внутрішній
медицині», «Внутрішня медицина».

Ємяшева Сусанна Анатоліївна
викладач вищої категорії,
 лікар вищої категорії.
Освіта: 1993р. –
закінчила Тернопільський державний
медичний інститут  ім. І.Я.Горбачевського.
1996р. – закінчила навчання
в інтернатурі за
спеціальністю «Акушерство та гінекологія».
Викладає такі дисципліни: «Акушерство»,
« Медсестринство в акушерстві
та гінекології, планування сім’ї»,
«Акушерство, гінекологія
та планування сім’ї».
Зот Михайло Васильович
викладач вищої категорії,
у 1977 році закінчив Саратовський
медичний інститут, спеціальність –
лікувально-профілактична  справа,
кваліфікація – військовий лікар.
Викладає оториноларингологію,
медсестринство в оториноларингології,
військово-медичну підготовку
та медицину надзвичайних
ситуацій, ВМП.


Штанюк Любомира Михайлівна
Викладач вищої  категорії.
Освіта:
1980 р. Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
спеціальність “Лікувальна справа”.
Викладає такі дисципліни: 
«Інфектологія та епідеміологія»,
«Медсестринство в інфектології»,
«Епідеміологія».
Життєвий девіз: “Розкажи мені – і я забуду.
Покажи мені – і я запам’ятаю.
Дай попробувати зробити – і я навчусь”.
Гданська Наталя Миколаївна
спеціаліст першої категорії,
лікар-кардіолог обласного кардіологічного диспансерного відділення вищої категорії.
2008 р. закінчила
Тернопільський національний
медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського спеціальність
«Лікувальна справа».
2010 р. закінчила інтернатуру.
Аспірант кафедри
оперативної хірургії та
клінічної анатомії ТНМУ
ім. І.Я. Горбачевського.
Викладає такі дисципліни:
«Внутрішня медицина».
Било Тарас Леонтинович
викладач І категорії, у 2006 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає хірургію з курсом онкології.

Старичкова Оксана Степанівна –
Завідувач відділення сестринської справи
та стоматології
Викладач першої категорії,
лікар першої категорії
Освіта:
2003р. – закінчила Тернопільську державну
медичну академію ім. І.Я.Горбачевського.
Викладає такі дисципліни: 
«Медсестринство в педіатрії», «Технології».
Бондаренко Василь Дмитрович
викладач ІІ категорії,
у 1974 році закінчив Тернопільський
державний медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає медсестринство в хірургії з
курсом онкології,  

хірургію з курсом онкології,
хірургію з курсом онкології
та невідкладні стани в хірургії,
хірургічні хвороби.
Олійник Уляна Михайлівна
Завідувач відділення лікувальної , 
акушерської справи та фармації.
Викладач другої категорії,
магістр сестринської справи,
науковий співробітник.
2010-2012 р. Тернопільський національний
медичний університет
імені І.Я. Горбачевського спеціальність
«Магістр сестринської справи».
Викладає такі дисципліни:

 «Технології»,
«Основи охорони праці
та охорона праці в галузі»,
«Перша медична допомога».
Шерстюк Ірина Володимирівна
Викладач другої категорії,
лікар дерматолог-косметолог
у медичному центрі
“Медівіт” та “Венера+Аполон”.
Освіта: 2009 р. закінчила

Тернопільський державний
медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського
спеціальність “Лікувальна справа”.
Викладає такі дисципліни:

«Медсестринство в дерматології та венерології»,
«Дерматологія та венерологія»,
«Медсестринство в дерматовенерології»,
«Основи дерматології та венерології».
Зварич Наталія Євгенівна
Викладач – спеціаліст.
З 2005р. по 2011р. навчалася у
Тернопільському державному
медичному університеті
імені І.Я.Горбачевського,
де отримала  освіту за спеціальністю
«Лікувальна справа».
Викладає такі дисципліни:
Гінекологія та планування сім’ї,
анестезіологія та реаніматологія,
офтальмологія