ЦК клінічних та фундаментальних дисциплін

Циклова комісія  клінічних та фундаментальних дисциплін

Буратинська Оксана Ярославівна

Голова циклової комісії клінічних та фундаментальних дисциплін.
Викладач вищої категорії, викладач-методист. 

Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.

До складу циклової комісії входять фундаментальні та клінічні дисципліни, які вивчаються студентами ІІ,ІІІ і IV курсів спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація», «Стоматологія». 

Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

 • Патоморфологія та  патофізіологія
 • Основи патологічної анатомії та патологічної фізіології
 • Анатомія людини та фізіологія
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Анатомія з основами фізіології
 • Анатомія з топографічною анатомією голови і шиї та фізіологія
 • Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Анатомія з основами фізіології
 • Безпека життєдіяльності
 • Медична біологія та мікробіологія
 • Основи мікробіології з імунологією та медична генетика
 • Основи мікробіології, вірусології та гістології
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Гігієна з основами екології
 • Основи екології
 • Основи мікробіології
 • Хірургія з курсом онкології
 • Медсестринство в хірургії з курсом онкології
 • Хірургія з курсом онкології та невідкладні стани в хірургії
 • Хірургічні хвороби
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Оториноларингологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • ВМП
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Анестезіологія  і  реаніматологія
 • Офтальмологія
 • Медсестринство в офтальмології
 • Внутрішня медицина
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Внутрішні хвороби
 • Медсестринство в сімейній медицині та геронтології.  Громадське здоров’я.

 Доклінічні дисципліни створюють основу медичних знань, без яких неможливо освоїти і зрозуміти клінічні дисципліни. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції фундаментальних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, систематичний підхід в рішенні проблеми якості навчання.

Викладачі спрямовують навчальний процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впровадження компетентнісно – діяльнісного підходу з проведенням ділових ігор, розв’язанням ситуаційних задач на засадах доказової медицини, активізацію самостійної діяльності студентів. У навчальний процес впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  що дозволяє розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

На лекційних та практичних заняттях з клінічних та фундаментальних  дисциплін активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання, які дозволяють активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання. Викладачі досконало володіють методикою застосування технології ситуативного навчання, уміло здійснюють міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість підготувати медичного працівника, спроможного вірно оцінити стан пацієнта та надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних тижнях, відкритих заняттях, де демонструють свій високий педагогічний рівень, методичну майстерність, використовують активні методи і форми навчання.

Значна увага викладачами циклу приділяється підготовці студентів випускних груп до ліцензійного іспиту “Крок”. Удосконалення методики підготовки сприяє значному покращенню результатів екзамену. Ефективно підвищує знання гурткова робота, студенти виступають на науково-практичних конференціях, проводять освітньо-просвітницьку роботу. 

У цикловій комісії працює 12 викладачів.

З них:

викладачі – методисти: Підлісна С.О., Буратинська О.Я.;

викладачі вищої категорії: Підлісна С.О., Буратинська О.Я., Зот М.В., Демчук А.М.;

викладачі першої катерогії: Било Т.Л., Гданська Н.М.;

викладачі другої категорії: Бондаренко В.Д.;

викладачі – спеціалісти: Машталяр О.Р., Кочева А.І.Донченко Л. С., Зварич Н.Є., Дмитришин Ю.І.

Демчук Алла Михайлівна
викладач  вищої категорії,
у 2002 році  закінчила 
Тернопільський 
державний педагогічний 

університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка

і  методика середньої освіти. 
Біологія і хімія.
Викладає біологію, 
біологію та екологію,
мікробіологію.
Буратинська Оксана Ярославівна
викладач вищої категорії,
викладач-методист,  
голова циклової комісії
клінічних та фундаментальних
дисциплін.
 У 1997 році з відзнакою закінчила
Тернопільський державний
медичний університет
 університет ім. І.Я. Горбачевського,
спеціальність – лікувальна справа.
 Спеціалізація – терапія.
Працює у ПФНЗ
«Медичний коледж» з 2003  року.
Викладає такі дисципліни:  
«Медсестринство у внутрішній
медицині», «Внутрішня медицина».
Підлісна Світлана Олексіївна
викладач вищої категорії,
викладач-методист, у 2001 році
закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет.
Спеціальність-педагогіка і методика
середньої освіти, біологія.
Кваліфікація-вчитель біології,
валеології та основ екології.
Викладає основи екології та
профілактичної медицини, 
безпеку життєдіяльності, медичну
біологію та мікробіологію, 
гігієну  з основами екології, біологію та екологію.
Зот Михайло Васильович
викладач вищої категорії,
у 1977 році закінчив Саратовський
медичний інститут, спеціальність –
лікувально-профілактична  справа,
кваліфікація – військовий лікар.
Викладає оториноларингологію,
медсестринство в оториноларингології,
військово-медичну підготовку
та медицину надзвичайних
ситуацій, ВМП.
Гданська Наталя Миколаївна
спеціаліст першої категорії,
лікар-кардіолог обласного кардіологічного диспансерного відділення вищої категорії.
2008 р. закінчила
Тернопільський національний
медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського спеціальність
«Лікувальна справа».
2010 р. закінчила інтернатуру.
Аспірант кафедри
оперативної хірургії та
клінічної анатомії ТНМУ
ім. І.Я. Горбачевського.
Викладає такі дисципліни:
«Внутрішня медицина».
Гданська Н.М. працює
у ПФНЗ «Медичний коледж»
з 01.09.2013 року.
Било Тарас Леонтинович
викладач І категорії, у 2006 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає хірургію з курсом онкології.
Бондаренко Василь Дмитрович
викладач ІІ категорії,
у 1974 році закінчив Тернопільський
державний медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає медсестринство в хірургії з
курсом онкології,  хірургію з курсом онкології, хірургію з курсом онкології та невідкладні стани в хірургії, хірургічні хвороби.
Машталяр Олег Романович
викладач-спеціаліст, у  1987 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа.
Викладає анатомію з основами фізіології,  
анатомію  з топографічною
анатомією голови та шиї,
анатомію та фізіологію
з елементами біомеханіки
жувального апарату людини.
Кочева Альона Ігорівна
викладач-спеціаліст.
У 2013 році закінчила
Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – стоматологія,
лікар – стоматолог дитячий.
Викладає патоморфологію
та патофізіологію,
основи патологічної анатомії
та патологічної фізіології,
анатомію і фізіологію людини.
Зварич Наталія Євгенівна
Викладач – спеціаліст.
З 2005р. по 2011р. навчалася у
Тернопільському державному
медичному університеті
імені І.Я.Горбачевського,
де отримала  освіту за спеціальністю
«Лікувальна справа».
Викладає такі дисципліни:
Гінекологія та планування сім’ї,
анестезіологія та реаніматологія,
основи екології та профілактичної медицини,
Основи екології, профілактичної медицини
та безпеки життєдіяльності.
Зварич Н.Є. працює у
ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.10.2020року.
Донченко Людмила Степанівна
викладач-спеціаліст, магістр
сестринської справи
Закінчила
Тернопільський державний
медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського у 2017р.
Спеціалізація – хірургія,
сертифікати про
проходження навчання:
ендокринна хірургія,
пластична хірургія,
невідкладна хірургія.
Викладає Медсестринство в хірургії з курсом онкології.
Дмитришин Юлія Ігорівна
Викладач-спеціаліст.
закінчила Тернопільський державний
медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського у 2013р.
У 2015 р. завершила проходження інтернатури
за спеціальністю
“Загальна практика-сімейна медицина”.
Лікар-практик зі стажем.
У трудовому доробку є наукові
публікації з неврології,
нейрохірургії, репродуктології.
У ПФНЗ “Медичний коледж” працює з
січня 2021 року.
Викладає анатомію з основами фізіології,
медсестринство в сімейній медицині
та геронтології,  громадське здоров’я.