ЦК клінічних та фундаментальних дисциплін

Циклова комісія  клінічних та фундаментальних дисциплін

Буратинська Оксана Ярославівна

Голова циклової комісії клінічних та фундаментальних дисциплін.
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.

До складу циклової комісії входять фундаментальні та клінічні дисципліни, які вивчаються студентами ІІ,ІІІ і IV курсів спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація», «Стоматологія». 

Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

 • Патоморфологія та  патофізіологія
 • Основи патологічної анатомії та патологічної фізіології
 • Анатомія людини та фізіологія
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Анатомія з основами фізіології
 • Анатомія з топографічною анатомією голови і шиї та фізіологія
 • Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Анатомія з основами фізіології
 • Безпека життєдіяльності
 • Медична біологія та мікробіологія
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Гігієна з основами екології
 • Основи мікробіології
 • Хірургія з курсом онкології
 • Медсестринство в хірургії з курсом онкології
 • Хірургія
 • Хірургічні хвороби
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Оториноларингологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • ВМП
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Анестезіологія  і  реаніматологія
 • Офтальмологія
 • Медсестринство в офтальмології

 Доклінічні дисципліни створюють основу медичних знань, без яких неможливо освоїти і зрозуміти клінічні дисципліни. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції фундаментальних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, систематичний підхід в рішенні проблеми якості навчання.

Викладачі спрямовують навчальний процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впровадження компетентнісно – діяльнісного підходу з проведенням ділових ігор, розв’язанням ситуаційних задач на засадах доказової медицини, активізацію самостійної діяльності студентів. У навчальний процес впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  що дозволяє розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

На лекційних та практичних заняттях з клінічних та фундаментальних  дисциплін активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання, які дозволяють активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання. Викладачі досконало володіють методикою застосування технології ситуативного навчання, уміло здійснюють міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість підготувати медичного працівника, спроможного вірно оцінити стан пацієнта та надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних тижнях, відкритих заняттях, де демонструють свій високий педагогічний рівень, методичну майстерність, використовують активні методи і форми навчання.

Значна увага викладачами циклу приділяється підготовці студентів випускних груп до ліцензійного іспиту “Крок”. Удосконалення методики підготовки сприяє значному покращенню результатів екзамену. Ефективно підвищує знання гурткова робота, студенти виступають на науково-практичних конференціях, проводять освітньо-просвітницьку роботу. 

 

У цикловій комісії працює 11 викладачів.

З них:

1 -кандидат медичних наук  (Сорока І.О.),

2 – викладачі – методисти (Підлісна С.О., Опацька Г.М.),

6 викладачів мають вищу категорію (Підлісна С.О., Опацька Г.М.,  Гаріян М.П., Сорока І.О., Зот М.В., Панасюк А.М.),

2 викладачі – першу (Василенька-Соловій О.В., Гулянич В.І.),

2 викладачі – другу (Било Т.Л., Бондаренко В.Д.)

1 викладач – спеціаліст (Машталяр О.Р.).

Сорока Ірина Олександрівна
викладач вищої категорії,
кандидат медичних наук,
закінчила Тернопільський державний
медичний університет в 2007 році,
спеціальність – лікувальна справа.
Викладає медсестринство в
офтальмології, офтальмологію.
Підлісна Світлана Олексіївна
викладач вищої категорії,
викладач-методист, у 2001 році
закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет.
Спеціальність-педагогіка і методика
середньої освіти, біологія.
Кваліфікація-вчитель біології,
валеології та основ екології.
Викладає основи екології та
профілактичної медицини, 
безпеку життєдіяльності, медичну
біологію та мікробіологію, 
гігієну  з основами екології ,
основи мікробіології.
Опацька Галина Михайлівна
викладач вищої категорії,
викладач-методист, у 1984 році
закінчила Тернопільський
державний медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа.
Викладає медсестринство в
офтальмології.
Зот Михайло Васильович
викладач вищої категорії,
у 1977 році закінчив Саратовський
медичний інститут, спеціальність –
лікувально-профілактична  справа,
кваліфікація – військовий лікар.
Викладає оториноларингологію,
медсестринство в оториноларингології,
військово-медичну підготовку
та медицину надзвичайних
ситуацій, ВМП.
Панасюк Анатолій Миколайович
викладач вищої категорії,
у 1984 році закінчив Тернопільський
державний медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа.
Викладає анатомію та
фізіологію людини, анестезіологію
та реаніматологію.
Василенька-Соловій
Ольга Володимирівна

викладач І категорії, у 2004 році
закінчила Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
акушер-гінеколог.
Викладає анатомію
та фізіологію  людини.
Гулянич Віктор Іванович
викладач І категорії, у 1996 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург. Викладає хірургію,
хірургію  з курсом онкології.
Било Тарас Леонтинович
викладач ІІ категорії, у 2006 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає хірургію з курсом онкології.
Бондаренко Василь Дмитрович
викладач ІІ категорії,
у 1974 році закінчив Тернопільський
державний медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа,
лікар-хірург.
Викладає медсестринство в хірургії з
курсом онкології.
Машталяр Олег Романович
викладач-спеціаліст, у  1987 році
закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа.
Викладає анатомію та
фізіологію людини,
анатомію з основами фізіології,  
анатомію  з топографічною
анатомією голови та шиї,
анатомію та фізіологію
з елементами біомеханіки
жувального апарату людини.