Творчий конкурс Ліплення

Упорядник: Дацко І.Я.  – голова предметної екзаменаційної комісії з біології.

Затверджено на засіданні приймальної комісії ПВНЗ “Медичний коледж”

Протокол  № 10 від 17 квітня 2020 року.

Програму вступного випробування з мануальних навичок (ліплення) для вступників до ПВНЗ «Медичний коледж» складено відповідно до вимог програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої Міністерством освіти та науки України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Для вступу в Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» зі спеціальності 221 Стоматологія, спеціалізація “Стоматологія ортопедична” абітурієнт повинен мати достатній рівень знань та мануальних навичок з предметів загальноосвітньої школи (геометрії та образотворчого мистецтва), які в повній мірі можуть забезпечити складання іспиту зі скульптури ліплення.

При вступі абітурієнт повинен знати:

      з предмету геометрія:

–          найпростіші геометричні фігури та їх властивості;

–          геометричні побудови;

–          площі та об’єми фігур;

–          початкові відомості стереометрії;

–          паралельність прямих і площин;

–          перпендикулярність прямих і площин;

–          координати і вектори просторів, –

з образотворчого мистецтва:

–          графіка;

–          живопис;

–          скульптура.

Абітурієнт повинен вміти:

геометрично відображати:

–          просторові фігури,

–          взаємне розміщення прямих та площин у просторі,

–          кути у просторі (кут між прямою та площиною, двогранний кут, лінійний кут двогранного кута),

–          призму, паралелепіпед, піраміду, циліндр, конус, кулю,

–          поверхні геометричних тіл, площі поверхонь,

–          об’єми геометричних тіл;

з образотворчого мистецтва:

–       володіти прийомами ліплення, об’ємних фігур (пластилін, глина і т.ін.),

–       володіти початковими практичними навичками графіки і  живопису.

Практичні завдання для вступного випробування

(cкульптура ліплення)

Вміти: відтворити анатомічну форму різних груп зубів за допомогою ліплення:

–          центральний різець верхньої та нижньої щелеп,

–          боковий різець верхньої та нижньої щелеп,

–          ікло верхньої та нижньої щелеп,

–          перший малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

–          другий малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

–          перший великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

–          другий великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп.

В якості матеріалу для здачі вступного випробування пропонується використати пластилін.

Вимоги, які висуваються до вступного випробування:

            Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості.

Матеріали та інструменти, необхідні для здачі вступного випробування:

1.      Пластилін – 1 упаковка.

2.      Моделювальні інструменти (стеки, шпатель,  лінійка, штангенциркуль).

3.      Дощинка 20х30 см завбільшки.

4.      Клейонка 70х70 см завбільшки.

5.      Рушник господарський (серветка).

Регламент іспиту

  Вступне випробування проводиться протягом 2-х годин згідно розкладу вступних іспитів Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Конкурсна екзаменаційна комісія в складі викладачів стоматдисциплін (2) оцінює роботи згідно з критеріями.

Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 100 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання у Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» не допускаються.

Критерії оцінювання практичних робіт з  ліплення  анатомічної форми зуба

Бал
(за 12-и
бальною
шкалою)
Бал
(за 200-
бальною
шкалою)
Критерії оцінювання практичних
робіт абітурієнтів
1 100-107 Абітурієнт не розрізняє об’єкт вивчення,
володіє низькими мануальними
навичками роботи, відтворює тільки
окремі елементи анатомічної форми зуба.
Не збережена пропорція та об’єм
відтворюваної композиції, масштаб
моделі відрізняється від заданого більше,
ніж на 50 %. Робота виконана неохайно і
повністю не відтворює характерні
особливості об’єму натури.    
2   108-116   Абітурієнт розрізняє об’єкт вивчення і
відтворює незначну частину анатомічної
форми зуба. В ході роботи має нечіткі
уявлення стосовно пропорції та об’єму 
відтворюваної композиції, не передає
характерні особливості об’єму натури,
масштаб моделі відрізняється від заданого
більше, ніж на 35 %.  
3 117-123 Абітурієнт відтворює менше половини
навчального композиційного завдання.
Відтворені елементи анатомічної форми
зуба є нечіткими. Пропорція та об’єм
відтвореного завдання передані
неправильно, масштаб моделі
відрізняється від заданого більше, ніж
на 25 %.  Сам малюнок композиції та
елементи поверхні зуба тільки частково
відтворені відповідно до зразка.
Робота виконана неохайно, із
розмитими контурами моделі.
4   124-133 Абітурієнт відтворює близько половини
навчального композиційного завдання,
має задовільні мануальні навички роботи.
Відтворені елементи анатомічної форми
зуба є нечіткими, масштаб моделі
відрізняється від заданого більше, ніж
на 20 %. Завдання виконано неохайно, із
розмитими контурами моделі.  Дрібні
деталі об’єкта не відтворені. Загальний
вигляд виконаної роботи неестетичний.
5 134-140 Абітурієнт виконав більше половини
поставленого завдання, має задовільні
мануальні навички роботи. Відтворені
основні деталі анатомічної форми зуба.
Пропорція та об’єм виконаної роботи
передані неправильно, масштаб моделі
відрізняється від заданого більше, ніж на
15 %. Дрібні деталі об’єкта не передані.
Загальний вигляд роботи є неохайним,
частково із розмитими контурами
загального вигляду  анатомічної форми
зуба
6 141-148 Абітурієнт, в основному, відтворив
поставлене перед ним завдання, має
задовільні мануальні навички роботи.
Відтворення деталей анатомічної форми
зуба не є чітким. Пропорція та об’єм
виконаної роботи, відповідно до зразка,
передані неправильно, масштаб моделі
відрізняється від заданого більше, ніж
на 10 %. Дрібні деталі відображені не в
повному об’ємі, а частково. Загальний
вигляд роботи потребує більш
естетичного вигляду. Сам рельєф моделі
має частково розмитий контур.
7 149-163   Абітурієнт, в цілому, відтворив
поставлене перед ним завдання. Основні
елементи анатомічної форми зуба
відображені правильно.  Дрібні деталі
анатомічної форми зуба відмодельовані
нечітко і  не в повному об’ємі. Пропорції
та об’єм зразка передані частково,
масштаб моделі відрізняється
від заданого більше, ніж на 5 %, а
дрібних деталей – до 15%.
Загальний вигляд відтвореного завдання
має задовільний естетичний вигляд.
8 164-170 Абітурієнт, в цілому, відтворив
поставлене перед ним завдання.
Основні елементи анатомічної форми
зуба відображені правильно, із
пропорційним перенесенням
лінійних та об’ємних розмірів зразка,
масштаб моделі відрізняється від
заданого більше, ніж на 5 %.
Дрібні деталі об’єкта передані, в
основному, правильно, але є не
зовсім чіткими, їх масштаб
відрізняється від заданого до 10%.
Загальний вигляд відтвореного завдання
має задовільний естетичний вигляд.
9 171-178 Абітурієнт повністю відтворив поставлене
перед ним завдання. Основні елементи
анатомічної форми зуба відображені
правильно, з незначними порушеннями
рельєфу зразка. Пропорції та об’єм
перенесені вірно. Дрібні деталі об’єкта
відображені не в повному обсязі,
із нечіткими контурами, масштаб моделі
дрібних деталей рельєфу відрізняється від
заданого не більше, ніж на 5 %.
Загальний вигляд відтвореного
зразка  має гарний естетичний вигляд.
10 179-185 Абітурієнт повністю відтворив всі
параметри заданого зразка. Добре
орієнтується в поставленому перед ним
завданні. Чітко передає пропорції та
об’єм анатомічної форми зуба і фактури,
яку має рельєф на моделі. 
Мають місце незначні порушення
пластики у відтворенні основних
та дрібних деталейзразка, масштаб
моделі відрізняється від заданого
не більше, ніж на 2 %, а дрібних
деталей рельєфу – до 5 %. 
Загальний вигляд відтвореної
моделі має гарний естетичний вигляд.
11 186-193 Абітурієнт аргументовано і в повному
обсязі  використовує свої знання з
ліплення для відтворення завдання,
яке поставлене перед ним. Чітко передає
пропорції та об’єм анатомічної форми
зуба, а також фактури, яку має рельєф
на моделі. Дрібні елементи рельєфу
відображені правильно, але із
незначними порушеннями пластики,
масштаб моделі і дрібних деталей
рельєфу відрізняється від заданого
не більше, ніж на 2 %. Критично і
аргументовано підходить
до оцінки виконаної ним роботи. Здатний
провести аналіз помилок, які можуть
привести до порушення композиції або
анатомічної форми зуба під час ліплення.
Загальний вигляд відтвореного завдання 
має високий естетичний вигляд.  
12 194-200 Абітурієнт виявив неординарні творчі
здібності у виконанні завдання, яке
поставлене перед ним. Аргументовано
і системно виконує поставлене перед
ним завдання. Повністю передає
пропорції та об’єм (ширина, глибина,
висота, передача габаритних розмірів)
об’єкта ліплення. Точно передає
пластику та рельєф анатомічної
форми зуба. Чітко відтворені
дрібні деталі із високим  естетичним виглядом об’єкта.