Навчально-методична робота

Організація і планування навчального процесу в коледжі здійснюється  у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у фаховому навчальному закладі” та вимог освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

Директор з навчально-виховної роботи

Демчук Алла Михайлівна

Навчання студентів в коледжі проводиться на засадах гуманізму. Головними завданнями з підготовки фахівців є:

  • задоволення потреб лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;
  • забезпечення оволодіння фахівцями сучасними досягненнями медичної та фармацевтичної науки та практики, основ чинного трудового законодавства, нормативними документами;
  • оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;
  • забезпечення знань з питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

У своїй роботі педагогічний колектив використовує сучасні досягнення медичної та фармацевтичної науки і практичний досвід закладів охорони здоров’я Тернопільської області та України

Навчальний процес у коледжі забезпечений:

  • освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами зi спецiальностей згідно стандартів підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,
  • робочими навчальними планами, які затверджені директором і погоджені інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, науково-методичною комісією з медицини МОЗ України та директором департаменту вищої освіти МОН України,
  • програмами навчальних дисциплін, які узгоджені та відповідають розподілу навчального часу, а також змісту підготовкифахівців.

З метою покращання ефективності проведення практичних занять значно інтенсивніше використовуються комп’ютерні технології – більшість практичних занять починаються з короткого комп’ютерного тестування (питання початкового рівня), що виявляє ступінь підготовки студента до занять, а всі заліки чи іспити обов’язково складаються з двох етапів: перший етап – контроль теоретичного матеріалу проводиться за допомогою комп’ютерного тестування; другий – контроль рівня засвоєння практичних навичок. Такий підхід сприяє більш якісному ставленню студента до вивчення матеріалу, а в цілому є важливою складовою в комплексній підготовці фахівців.

Методичний кабінет

Організація методичної роботи здійснюється методичним кабінетом, основними завданнями якого є надання методичної допомоги викладачам, кураторам груп; підвищення та удосконалення педагогічної майстерності викладачів; накопичення та систематизація методичних матеріалів; пропаганда досягнень передової педагогічної науки; виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

Тимків Леся Пилипівна

методист коледжу, завідувач методичного кабінету

Практичне навчання

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи, відбувається при проведенні усіх видів виробничої та переддипломної практик.  Головне їх завдання – закріплення знань, умінь і навичок в умовах практичної діяльності на базах міських, районних і обласних лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів.  Виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно до існуючого Положення та навчальних планів.

Лікувальні, аптечні та  фармацевтичні заклади, як бази практики,  використовуватимуться лише за умов достатньої потужності та наявності профільних відділень з окремих циклів практики.

Бази для проходження практики студентами спеціальностей “Лікувальна справа”, “Сестринська справа”, “Акушерська справа”, “Фармація”  погоджуються з управлінням охорони здоровя Тернопільської області та  міським управлінням охорони здоровя м. Тернополя.