Українська мова за проф…спрямуванням(фм.бак)

Робоча програма

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Назва темигодини
1Літературна  мова. Мовна норма. Культура  мови. Культура мовлення під час дискусії.2
2Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики2
3Етика ділового спілкування, її предмет  і завдання2
     4Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.      2
5Точність і доречність мовлення.   Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.2
6Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні2
7Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.2
8Складання професійних документів: загальні вимоги, текст, основні реквізити, види.2
9Укладання фахових документів.1
 ВСЬОГО17

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Назва темигодини
     1Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет      2
2Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону2
3Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники.2
4Укладання документів щодо особового складу.2
5Укладання довідково-інформаційних документів2
 ВСЬОГО10