Українська мова (за проф.спрямуванням)(мс3)

Робоча програма

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/пНазва темиКількість Годин
1Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення2
ВСЬОГО2

 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/пНазва темиКількість Годин
1Літературна  мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії2
2Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми  розумової  діяльності. Основні закони риторики2
3Поняття про етику ділового спілкування, її предмет і завдання2
   4Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет      2
5Правила спілкування фахівця під час проведення зустрічей, переговорів, прийомів. Спілкування по телефону2
6Лексичний аспект сучасної української мови у професійному спілкуванні. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни2
7Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів2
8Нормативність і правильність фахового мовлення.Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.2
9Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні2
10Загальні вимоги до складання професійних документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів2
11Укладання документів щодо особового складу2
12Укладання довідково-інформаційних документів2
13Укладання фахових документів1
 ВСЬОГО25