Українська мова за проф…спрямуванням(ст3)

Робоча програма

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/пНазва темиКількість годин
1Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.  2
ВСЬОГО2

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/пНазва темиКількість годин
1Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.2
2Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики2
3Етика ділового спілкування, її предмет і завдання. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет2
4Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону2
5Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.  2
6Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.  2
7Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники.2
8Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні2
9Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.2
10Складання професійних документів: загальні вимоги, текст, основні реквізити, види.2
11Укладання документів щодо особового складу.2
12Укладання довідково-інформаційних документів 
13Укладання фахових документів.1
 ВСЬОГО25