Біологія (11 клас)

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

з біології

для абітурієнтів, що вступають на основі

повної загальної середньої освіти

Програму вступних випробувань з біології для вступників до ПВНЗ «Медичний коледж» на основі повної загальної середньої освіти складено відповідно до вимог програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої Міністерством освіти та науки України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступних випробувань з біології призначена для оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів при вступі до приватного вищого навчального закладу «медичний коледж», які вступають до навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти.  

Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

Завдання дисципліни “Біологія”:

 • формування знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;
 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
 • мотивація здорового способу життя, що включає: поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров’я, дати можливість визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров’я, залучити до мислення, обговорення і здобуття інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфікування;
 • формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);
 • розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалiзації у різних видах діяльності;
 • оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
 • становлення наукового світогляду; формування емоційно- ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

Зміст програми з дисципліни “Біологія” розподіляється таким чином:

Розділи:

 • “Рослини”
  • “Різноманітність рослин”
  • “Гриби та лишайники”
  • “Бактерії”
  • “Організми і середовище існування”
  • “Тварини”
  • “Різноманітність тварин”
  • “Організми і середовище існування”
  • “Людина”
  • “Біологічні основи поведінки людини”
  • “Молекулярний рівень організації життя”
  • “Клітинний рівень організації життя”
  • “Організмовий рівень організації життя”
  • “Надорганізмові рівні організації життя”
  • “Історичний розвиток органічного світу”

Провідними змістовими елементами програми вступних випробовувань є біологічні ідеї й теоретичні узагальнення, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи.

Відповідно до кожного розділу та теми абітурієнт має знати, а отже, називати, наводити приклади, пояснювати, обґрунтовувати, визначати, порівнювати, застосовувати знання, робити висновки, дотримуватись правил техніки безпеки, правил поведінки в природі тощо.

Реалізація чинної програми вимагає від викладача організації пізнавальної діяльності абітурієнтів при вступі до навчального закладу, націлює на розвиток розумових здібностей, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи.

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з біології

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується:

         – рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок людини і природи;

– рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв’язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

         Всі види оцінювання навчальних досягнень здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень абітурієнтів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів
I. Початковий 1 Абітурієнт розпізнає і називає
окремі біологічні об’єкти;
знає правила техніки безпеки
при виконанні лабораторних та
практичних робіт
  2 Абітурієнт намагається відтворити
окремі факти, з допомогою викладача,
наводить елементарні приклади
біологічних об’єктів і їх окремі ознаки.
  3 Абітурієнт відтворює окремі факти,
фрагментарно характеризує окремі
ознаки біологічних об’єктів; відповідає
на запитання, що потребують
однослівної відповіді
II. Середній 4 Абітурієнт відтворює незначну частину
навчального матеріалу, дає визначення
окремих біологічних понять, дає неповну
характеристику загальних ознак
біологічних об’єктів; у відповідях може
допускати помилки
  5 Абітурієнт відтворює основний зміст
навчального матеріалу, відповідаючи
на запитання; характеризує загальні
ознаки біологічних об’єктів; дає
визначення окремих біологічних понять;
наводить приклади, що ґрунтуються
на матеріалі підручника; у відповідях
може допускати помилки
  6 Абітурієнт самостійно, але неповно
відтворює навчальний матеріал,
частково дотримується логіки його
викладу; відповідає на окремі запитання;
у цілому правильно вживає біологічні
терміни; характеризує будову та функції
окремих біологічних об’єктів за планом;
у відповідях допускає помилки
III. Достатній 7 Абітурієнт самостійно відтворює більшу
частину навчального матеріалу,
застосовуючи необхідну термінологію;
розкриває суть біологічних понять;
характеризує основні положення
біологічної науки, допускаючи у
відповідях неточності
  8 Абітурієнт самостійно відтворює
навчальний матеріал; відповідає
на поставлені запитання, допускаючи
у відповідях неточності; порівнює
біологічні об’єкти, явища і процеси
живої природи, встановлює відмінності
між ними; виправляє допущені
помилки; розв’язує типові біологічні
вправи і задачі користуючись алгоритмом
  9 Абітурієнт вільно відтворює
навчальний матеріал та відповідає
на поставлені запитання; з допомогою
вчителя встановлює причинно-наслідкові
зв’язки; дає порівняльну характеристику
біологічним об’єктам явищам і
процесам живої природи; розв’язує
стандартні пізнавальні завдання;
виправляє власні помилки; самостійно
розв’язує типові біологічні вправи і задачі
IV. Високий 10 Абітурієнт системно відтворює
навчальний матеріал у межах програми;
дає повні, змістовні відповіді на
поставлені запитання; розкриває суть
біологічних явищ, процесів; аналізує,
систематизує, узагальнює, встановлює
причинно-наслідкові зв’язки;
використовує знання у нестандартних
ситуаціях; самостійно розв’язує
біологічні вправи і задачі у межах програми
  11 Абітурієнт логічно та усвідомлено
відтворює навчальний матеріал у
межах програми; обґрунтовано
відповідає на запитання; самостійно
аналізує і розкриває закономірності
живої природи; наводить приклади,
що ґрунтуються на власних
спостереженнях; оцінює біологічні
явища, закони; виявляє і обґрунтовує
причинно-наслідкові зв’язки;
аргументовано використовує
знання у нестандартних ситуаціях;
самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі; робить логічно побудовані висновки

Критерії оцінювання та таблиця переводу результатів тестових завдань  вступного іспиту з біології для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти ( 11 клас )

«2» – незадовільно     «3» – задовільно    
Правильні відповіді 12-бальна шкала 200-бальна шкала Правильні відповіді 12-бальна шкала 200-бальна шкала
0-1,0 % 1 106,0 48,7-50,0 % 4 124,0
1,1-3,0 % 1,1 106,6 50,1-50,6 % 4,1 125,0
3,1-5,0 % 1,2 107,2 50,7-51,2 % 4,2 125,9
5,1-7,0 % 1,3 107,8 51,3-51,8 % 4,3 126,9
7,1-9,0 % 1,4 108,4 51,9-52,4 % 4,4 127,8
9,1-11,0 % 1,5 109,0 52,5-53,0 % 4,5 128,8
11,1-13,0 % 1,6 109,6 53,1-53,6 % 4,6 129,7
13,1-15,0 % 1,7 110,2 53,7-54,2 % 4,7 130,7
15,1-17,0 % 1,8 110,8 54,3-54,8 % 4,8 131,6
17,1-19,0 % 1,9 111,4 54,9-55,4 % 4,9 132,6
19,1-21,0 % 2 112,0 55,5-56,0 % 5 133,5
21,1-22,5 % 2,1 112,6 56,1-56,5 % 5,1 134,5
22,6-24,0 % 2,2 113,2 56,6-57,0 % 5,2 135,4
24,1- 25,5 % 2,3 113,8 57,1-57,5 % 5,3 136,4
25,6-27,0 % 2,4 114,4 57,6-58,0 % 5,4 137,3
27,1-28,5 % 2,5 115,0 58,1-58,5 % 5,5 138,3
28,6-30,0 % 2,6 115,6 58,1-59,0 % 5,6 139,2
30,1-31,5 % 2,7 116,2 59,1-59,5 % 5,7 140,2
31,6-33,0 % 2,8 116,8 59,6-60,0 % 5,8 141,1
33,1-34,5 % 2,9 117,4 60,1-60,5 % 5,9 142,1
34,6-36,0 % 3 118,0 60,6-61,0 % 6 143,0
36,1-37,4 % 3,1 118,6 61,1-62,4 % 6,1 144,0
37,5-38,8 % 3,2 119,2 62,5-63,8 % 6,2 144,9
38,9-40,2 % 3,3 119,8 63,9-65,2 % 6,3 145,9
40,3-41,6 % 3,4 120,4 65,3-66,6 % 6,4 146,8
41,7-43,0 % 3,5 121,0 66,7-68,0 % 6,5 147,8
43,1- 44,4 % 3,6 121,6 68,1-69,4 % 6,6 148,7
44,5-45,8 % 3,7 122,2 69,5-70,8 % 6,7 149,7
45,9-47,2 % 3,8 122,8 70,9-72,2 % 6,8 150,6
47,3-48,6 % 3,9 123,4 72,3-73,6 % 6,9 151,6
«4» – добре     «5» – відмінно    
Правильні відповіді 12-бальна шкала 200-бальна шкала Правильні відповіді 12-бальна шкала 200-бальна шкала
73,7-75,0 % 7 152,5 89,7-90,0 % 10 181,0
75,1-75,5 % 7,1 153,5 90,1-90,5 % 10,1 181,9
75,6-76,0 % 7,2 154,4 90,6-91,0 % 10,2 182,9
76,1-76,5 % 7,3 155,4 91,1-91,5 % 10,3 183,8
76,6-77,0 % 7,4 156,3 91,6-92,0 % 10,4 184,8
77,1-77,5 % 7,5 157,3 92,1-92,5 % 10,5 185,7
77,6-78,0 % 7,6 158,2 92,6-93,0 % 10,6 186,7
78,1-78,5 % 7,7 159,2, 93,1-93,5 % 10,7 187,6
78,6-79,0 % 7,8 160,1 93,6-94,0 % 10,8 188,6
79,1-79,5 % 7,9 161,1 94,1-94,5 % 10,9 189,5
79,6-80,0 % 8 162,0 94,6-95,0 % 11 190,5
80,1-80,6 % 8,1 163,0 95,1-95,5 % 11,1 191,4
80,7-81,2 % 8,2 163,9 95,6-96,0 % 11,2 192,4
81,3-81,8 % 8,3 164,9 96,1-96,5 % 11,3 193,3
81,9-82,4 % 8,4 165,8 96,6-97,0 % 11,4 194,3
82,5-83,0 % 8,5 166,8 97,1-97,5 % 11,5 195,2
83,1-83,6 % 8,6 167,7 97,6-98,0 % 11,6 196,2
83,7-84,2 % 8,7 168,7 98,1-98,5 % 11,7 197,1
84,3-84,8 % 8,8 169,6 98,6-99,0 % 11,8 198,1
84,9-85,4 % 8,9 170,5 99,1-99,5 % 11,9 199,0
85,5-86,0 % 9 171,5 99,6-100 % 12 200,0
86,1-86,4 % 9,1 172,4      
86,5-86,8 % 9,2 173,4      
86,9-87,2 % 9,3 174,3      
87,3-87,6 % 9,4 175,3      
87,7-88,0 % 9,5 176,2      
88,1-88,4 % 9,6 177,2      
88,5-88,8 % 9,7 178,1      
88,9-89,2 % 9,8 179,1      
89,3-89,6 % 9,9 180,0      

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА

 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вступ

            Сучасне визначення життя. Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний.

Молекулярний рівень життя

            Елементний склад

            Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, Pb) та способи усунення їх нестачі.

            Ендемічні хвороби.

            Неорганічні сполуки в організмах

            Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.

            Органічні сполуки в організмах

            Будова, властивості і функції органічних сполук: ліпідів, вуглеводів (моносахаридів, полісахаридів), амінокислот, білків, нуклеотидів, АТФ, нуклеїнових кислот.

            Рівні структурної організації білків і нуклеїнових кислот. Мономер, полімер, біополімери, пептиди, поліпептиди, макроергічний зв’язок, комплементарність, реплікація, денатурація, ренатурація, деструкція, емульгація, ген, регуляторний ген, структурний ген.

            Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.     Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди), їх біологічна роль.

Клітинний рівень організації життя

            Організація клітин

            Основні положення сучасної клітинної теорії.

            Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани.

            Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його функції.

            Цитоплазма та її компоненти. Органели. Одномембранні та двомембранні органели. Клітинні включення. Рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху, ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.

            Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний).

            Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).

            Особливості організації клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотів. Плазміди.

            Особливості організації клітин еукаріотів.

            Клітинний цикл

            Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. Мейоз та його фази. Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер.

            Обмін речовин та перетворення енергії

            Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми.

            Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання.

            Біосинтез білків та його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, стоп-кодони, екзони, інтрони. Транскрипція. Трансляція. Біосинтез нуклеїнових кислот. Реакції матричного синтезу.

            Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Виведення продуктів обміну речовин.

Організмовий рівень життя

            Неклітинні форми життя.

            Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних хвороб. Роль вірусів у природі та житті людини.

            Бактерії

            Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, обмін спадковою інформацією). Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини.         Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Заходи боротьби із збудниками та профілактика інфекційних захворювань.

            Рослини

            Загальна характеристика царства Рослини.

            Принципи класифікації рослин. Життєві форми рослин.

            Будова і процеси життєдіяльності рослин

            Принципи організації тіла рослин.

            Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, механічна, провідна) їх будова і функції.

            Особливості будови і процесів життєдіяльності нижчих і вищих рослин.

            Вегетативні органи рослин (корінь; пагін: стебло, листок; зародковий пагін – брунька) їх будова і функції. Видозміни вегетативних органів рослин.

            Генеративні органи покритонасінних рослин (квітка, насінина, плід) їх будова і функції. Утворення насіння та плодів. Особливості будови насінини одно- та дводольних рослин. Органи розмноження вищих спорових рослин (спорангії, гаметангії: антеридії, архегонії). Спори.

            Взаємозв’язок органів рослин.

            Живлення рослин (мінеральне живлення, повітряне живлення –фотосинтез). Дихання рослин. Транспірація.

            Рух речовин (органічних і неорганічних).

            Розмноження рослин (форми розмноження водоростей, вищих спорових та насінних рослин). Вегетативне розмноження рослин. Особливості запліднення у вищих спорових і покритонасінних рослин. Запилення та його способи.

            Ріст і розвиток рослин. Життєві цикли рослин (чергування поколінь, спорофіт, гаметофіт). Тривалість життя рослин.

            Подразливість та рухи рослин. Регуляція процесів життєдіяльності у покритонасінних рослин. Фітогормони.

            Різноманітність рослин

            Загальна характеристика відділів: Зелені водорості, Бурі водорості, Червоні водорості, Діатомові водорості, Мохоподібні, Плауноподібні, Хвоще-подібні, Папоротеподібні, Голонасінні, Покритонасінні. Принципи класифікації покритонасінних рослин. Особливості будови класів Однодольні, Дводольні.

            Особливості поширення рослин різних таксонів. Значення рослин різних таксонів у природі та житті людини. Зникаючі види рослин в Україні.

            Гриби. Лишайники

            Загальна характеристика царства Гриби. Особливості будови, поширення, середовища існування та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження) шапкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів. Роль грибів у природі та житті людини. Мікориза. Будова лишайників. Форма слані лишайників (накипні, листуваті, кущисті).

            Особливості життєдіяльності лишайників. Значення лишайників у природі і житті людини.

            Тварини

            Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин.

Значення тварин в екосистемах.

            Будова і життєдіяльність тварин

            Принципи організації тіла тварин. Загальний план будови організму тварин: симетрія тіла (двобічна, радіальна), покриви тіла, опорний апарат (зовнішній скелет, внутрішній скелет, гідроскелет), порожнина тіла (первинна, вторинна, змішана), органи та системи органів. Замкнена та незамкнена кровоносна системи, гемолімфа. Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст тварин. Регуляція функцій у багатоклітинних тварин.      Типи розвитку тварин: прямий і непрямий (з повним і неповним перетворенням).

            Загальна характеристика підцарств: Одноклітинні, Багатоклітинні; типів: Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі (класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи), Хордові – підтипи: Безчерепні (клас Головохордові), Хребетні (класи: Хрящові риби, Кісткові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи, Ссавці – Першозвірі, Нижчі звірі (сумчасті), Вищі звірі (плацентарні).

              Спосіб життя, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, поширення у природі    представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення тварин            різних таксонів у природі та   житті людини. Зникаючі види тварин в Україні.

            Людина

            Положення людини в системі органічного світу. Хромосомний набір клітин людини. Тканини організму людини (епітеліальна, м’язова, нервова, сполучна) їх будова і функції. Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз. Функціональні системи органів.

            Функції та будова: органів опорно-рухової системи; крові, лімфи; кровоносної і лімфатичної систем; систем органів травлення, дихання; імунної, ендокринної, нервової систем; сечовидільної системи; шкіри; сенсорних систем; органів зору, слуху, рівноваги.

            Кровообіг. Лімфообіг. Кровотворення. Імунітет, його види. Зовнішнє і клітинне дихання.

            Живлення і травлення. Енергетичні потреби організму. Основні етапи розщеплення білків, вуглеводів і жирів. Норми і гігієна харчування. Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.

            Виділення. Регуляція функцій (нервова, гуморальна). Рефлекс. Рефлекторна дуга. Терморегуляція. Загартування. Гіподинамія.

              Вища нервова діяльність людини. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення умовних        рефлексів. Тимчасовий нервовий зв’язок. Гальмування умовних рефлексів.

            Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам’ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон і його значення.

              Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини.

            Розмноження організмів

            Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення).

            Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Кон’югація, копуляція. Будова та процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми.

            Індивідуальний розвиток організмів

            Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин. Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини. Статеве дозрівання (на прикладі людини).

            Особливості післязародкового розвитку у рослин.

              Ріст його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли.   Чергування різних поколінь у життєвому циклі. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.

            Спадковість і мінливість. Закономірності спадковості

            Генетика. Методи генетичних досліджень (утому числі спадковості людини). Основні поняття генетики: ген, алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, спадковість, мінливість. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Неповне домінування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю. Взаємодія генів та її типи.

            Організація геному у різних груп організмів. Цитоплазматична спадковість. Генофонд. Вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю та тютюнокуріння на спадковість людини.

            Закономірності мінливості.

            Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.

            Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

            Селекція

            Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова неспоріднене – аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація.

            Гетерозис.

            Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія.

            Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин.             Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.

Надорганізмові рівні життя

            Екологічні фактори

            Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм.

            Середовище існування

Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. Життєві форми організмів.

            Популяційно-видовий рівень організації життя

            Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду.

            Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції.

            Екосистеми

            Екосистеми, їх склад та різноманіття. Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні).

            Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.

            Біосфера

            Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування.

            Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття.

            Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

            Охорона видового різноманіття організмів

Червона та зелена книги. Природоохоронні території. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи.

            Основи еволюційного вчення

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера.

            Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, мімікрія та її види.

            Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес.

            Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці.

            Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи.