Фармація

ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦІЇ

КВАСНИЦЬКА ГАЛИНА МИРОСЛАВІВНА

завідувач відділення

Заслужений працівник фармації України

У відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностю:

226 Фармація, промислова фармація

ІСТОРІЯ… З чого ми починали і що ми маємо на даний час:

2005 рік

 • ліцензована спеціальність “Фармація” і здійснено перший набір – 15 студентів;
 • створено: лабораторія техніки лабораторних робіт;

лабораторія неорганічної та аналітичної хімії (зав.кабінетом Тимків Л.П.); лабораторія технології ліків;

2006 рік

 • здійснено набір на спеціальність “Фармація”– 12 студентів
 • створено лабораторію фармакогнозії з елементами ботаніки;

2007 рік

створено кабінет організації і економіки фармації та технічних засобів навчання;

 • лабораторія фармацевтичної хімії;
 • акредитована спеціальність “Фармація”;

2008 рік

 • здійснено набір на спеціальність “Фармація”– 15 студентів

    2009 рік

 • здійснено набір на спеціальність “Фармація”– 16 студентів 

    2010-2011 н.р.

 • здійснено перший набір на спеціальність фармація на основі базової середньої освіти – 22 студенти
 • здійснено набір на спеціальність “Фармація”- 9 студентів

Головними завданнями з підготовки фахівців є:

задоволення потреб фармацевтичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

 • забезпечення оволодіння фахівцями сучасними досягненнями фармацевтичної науки та практики, основ чинного трудового законодавства, нормативними документами; оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;
 • забезпечення знань з питань фармацевтичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування.

Методичне забезпечення з використанням сучасних комп’ютерних технологій, дозволяє якісно та в повному об’ємі впровадити навчальний процес на спеціальності 226 “Фармація” з оптимальними формами проведення занять, виконанням повного обсягу самостійної і індивідуальної роботи та достатнім рівнем засвоєння програмного матеріалу.

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи, відбувається при проведенні усіх видів виробничої та переддипломної практик. Головне їх завдання – закріплення знань, умінь і навичок в умовах практичної діяльності на базах міських, районних і обласних фармацевтичних  закладів.  Виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно до існуючого Положення та навчальних планів.

Кабінети та лабораторії для організації навчального процесу на спеціальності 226 “Фармація” з циклу дисциплін фахової підготовки новостворені, їх кількість та забезпеченість відповідають вимогам навчального плану, освітньо-професійної програми та табелю оснащення.

 Знання з основ фармакології з рецептурою студенти набувають в лабораторії фармакології, яка забезпечена необхідними офіцинальними та неофіцинальними формами лікарських засобів для парентерального і ентерального введення, засобами зовнішнього використання; всього понад 600 одиниць найменувань. Лабораторія оснащена лабораторним приладдям і матеріалами, лабораторним посудом, хімічними реактивами та лікарськими засобами. Кожне робоче місце студента дозволяє автономно опанувати мету лабораторного заняття. Відпрацювання практичних навичок з виписки і читання медичних рецептів проводиться за спеціально створеними рецептурними атласами. Лабораторія оснащена навчальними таблицями, стендами, навчальними схемами виготовленими викладачами коледжу, студентами-гуртківцями. Викладання дисципліни забезпечено комп’ютером з відповідним програмним забезпеченням інформаційного та контролюючого характеру.

В лабораторії техніки лабораторних робіт в розпорядженні студентів для оволодіння практичними навичками та відпрацюванням лабораторних робіт є центрифуга, ареометр, бані пісочна і водяна, терези ручні, технічні, аналітичні, мікроскопи, рефрактометр, різноманітне лабораторне приладдя і матеріали, лабораторний посуд та хімічні реактиви. Лабораторія оснащена лабораторними меблями – столами хімічними та демонстраційними, витяжною шафою та шафою для лабораторного посуду. Для зберігання хімічних реактивів та підготовкою їх до кожного лабораторного заняття обладнано лаборантську, яка оснащена лабораторними меблями та витяжною шафою. В окремій кладовій зберігаються сильнодіючі та агресивні хімічні реактиви. В лабораторії техніки лабораторних робіт на кожну бригаду (2 студ.) обладнано робоче місце, яке забезпечене технічними засобами навчання, лабораторним посудом та реактивами. Лабораторні заняття проводяться з суворим дотриманням правил  техніки безпеки.

Лабораторії неорганічної та аналітичної хімії обладнані столами хімічними з підводами води, витяжними шафами та столами викладача, шафами сухих реактивів та розчинів. Хімічні реактиви та лікарські засоби, якими забезпечено навчальний заклад відповідно до вимог навчальної програми та змісту практичних занять, знаходяться у лаборантській де готуються наважки та розчини відповідно до методичних вказівок до кожної лабораторної роботи.

 Лаборантська оснащена лабораторними меблями, шафами і стелажами для зберігання хімічних реактивів та лікарських засобів, шафами для приладів, сухих реактивів та розчинів. В розпорядженні студентів є центрифуга, вага аналітична з різноважками, ваги ручні, ваги технічні, рН-метр, рефрактометр, сушильна шафа. Кількість штативів лабораторних, штативів для пробірок, піпеток, спиртівок та лабораторного посуду (колби, циліндри, лійки, пробірки, капанки, бюретки, ступки, тигелі) та хімічних реактивів забезпечує виконання лабораторних робіт на кожному робочому місці.

Працюємо самостійно…

Лабораторія органічної хімії оснащена технічними засобами навчання: фотокалориметр КФК – 3, рефрактометр лабораторний РПЛ – 4, центрифуга ОПН – 3, вага аналітична, ваги технічні, рН – метр (рН – 150М), лабораторне приладдя і матеріали та лабораторний посуд. Під час виконання лабораторних робіт кожне робоче місце студента забезпечується, згідно з вимогами навчальної програми та розробленого на її основі ходом заняття, хімічними реактивами.

Лабораторія фармацевтичної хімії забезпечена навчально-наочними посібниками в т.ч. Фармакопеєю, лабораторними меблями (дошка аудиторна, столи хімічні, шафи для реактивів та медикаментів, лабораторного посуду), хімічними реактивами та лікарськими засобами відповідно до вимог навчальної програми та змісту практичних занять в необхідних кількостях (всього 71 найменування), лабораторним приладдям та лабораторним посудом. Необхідна наявність лабораторного приладдя і матеріалів, лабораторного посуду і реактивів, апаратури і обладнання забезпечує виконання лабораторних робіт на кожному робочому місці, кожною бригадою. (2 студ.)

Лабораторія технології ліків забезпечено повністю обладнанням необхідним для функціонування аптеки з аптечним виготовленням лікарських форм. Апаратура і обладнання, зокрема апарати для дозування рідин, для фільтрування розчинів, інфундирний АІ-3, інфундирний АІ-3000, баня водяна лабораторна ВВ-2, змішувач МИ-2С, капсуляторка, терези ручні, прес для пробок, дистилятор Д-25, пристрій для обтиску ковпачком ПОК-1, стерилізатор паровий для розчинів сушильна шафа ШСС-500П, лабораторний псуд (колби мірні, циліндри мірні, бюреткові установки, колби конічні плоскодонні, склянки рецептурні, чашки порцелянові випарювальні, ступки порцелянові з товкачиками) та хімічні реактиви і лікарські засоби (близько 120 найменувань) забезпечують матеріальну сторону вионання програми лабораторно-практичних занять кожним студентом в складі бригади.

Лабораторія фармакогнозії з елементами ботаніки забезпечена навчально-наочними посібниками в т.ч. мікропрепаратами, папками з гербаріями, лікарською рослинною сировиною, стендами, альбомами, таблицями, фармакопеєю, технічними засобами навчання, мікроскопами, вагами з різноважками, лабораторним приладдям та лабораторним посудом, хімічними реактивами.

Лабораторія обладнана столами для проведення товарознавчого аналізу, столами лабораторними, шафою вітриною, шафою для реактивів, аудиторною дошкою. В лабораторії установлено комп’ютер, телевізор і відеомагнітофон. Навчальний процес забезпечений відеофільмами, інформаційними та контролюючими програмами.

У 2015-2016 н.р. оснащено кабінет персональними комп’ютерами для проведення занять із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін «Комп’терне забезпечення обліку та звітності в фармації», «Організація і економіка фармації» та «Медична інформатика» з відповідним програмним забезпеченням. У кабінеті установлено – 12 комп’ютерів (індивідуальних робочих місць) .

Студенти випускного курсу мають високу практичну підготовку, та є конкурентноспроможними на ринку праці Тернопільської області та інших областей України. Про це свідчать характеристики на студентів з місць проходження виробничої та переддипломної практик, відгуки завідувачів аптек міста Тернополя, Тернопільської області, а також сусідніх областей (Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської) в яких студенти проходили практику. Вони високо оцінюють рівень практичної підготовки, теоретичні знання, старанність, дисциплінованість студентів. Позитивні відгуки з боку адміністрації свідчать, що майбутні випускники Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» мають суттєві переваги при працевлаштуванні в даних закладах.

Працевлаштування випускників ПФНЗ «Медичний коледж»  проводиться самостійно.