Фізика і астрономія(КЗОП)

Робоча програма

Фізика

Теми практичних занять

Назва темиК-сть годин
Вступ
Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку. Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки.2
Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії.2
Механіка
Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла.2
Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. Закон додавання швидкостей.2
Прискорення. Рівноприскорений рух.2
Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного і рівноприскореного прямолінійного руху.2
Розв’язування задач2
Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними.2
Сили в механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Маса.2
Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач.2
Розв’язування задач 
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та вага тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння.2
Рух тіла під дією кількох сил. Закон Архімеда.2
Розв’язування задач2
Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння та центр мас тіла.2
Імпульс, закон збереження імпульсу.2
Розв’язування задач2
Кінетична і потенціальна енергія. Потужність.2
Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці.2
Розв’язування задач2
Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей.2
Розв’язування задач2
Молекулярна фізика та термодинаміка
Сучасні дослідження будови речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали.2
Основи  молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. 2
Розв’язування задач2
Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна шкала температур.2
Рівняння стану ідеального газу.  Ізопроцеси.2
Розв’язування задач2
Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу.2
Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.2
Розв’язування задач2
Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. 2
Розв’язування задач2
Необоротність теплових процесів. Ентропія.2
Властивості насиченої й ненасиченої пари.2
Розв’язування задач2
Вологість повітря.2
Розв’язування задач2
Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.2
Розв’язування задач2
Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга.2
Розв’язування задач2
Електродинаміка
Електромагнітна взаємодія. Електричне поле.  2
Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.2
Електрична взаємодія точкових зарядів.2
Закон Кулона.2
Розв’язування задач2
Речовина в електричному полі.  Провідники і діелектрики в електричному полі.2
Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі.2
Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.2
Розв’язування задач2
Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.2
З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.2
Постійний електричний струм. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.2
Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.2
Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.2
Електричний струм уметалах.  Залежність питомого опору від температури. Надпровідність.2
Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність напівпровідників.2
Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки.2
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.2
Електроліз та його закони.2
Газові розряди та їх застосування. Плазма.2
Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія.2
Застосування електричного струму у різних середовищах у техніці і технологіях.2
Розв’язування задач2
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.2
Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів.2
Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.2
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. 2
Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.2
Принцип дії електричних двигунів.2
Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції.2
Самоіндукція.Індуктивність. Енергія магнітного поля.2
Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях.2
Розв’язування задач2
Коливання та хвилі
Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.2
Математичний та пружинний маятники. Перетворення енергії під час коливань.2
Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс.2
Розв’язування задач2
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса.2
Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур.  Вимушені електромагнітні коливання.2