Математика(фм2)

Робоча програма

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач4
Похідна та її застосування
Модуль дійсного числа та його властивості. Задачі, які приводять до поняття похідної.2
Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної. Похідні елементарних функцій.2
Теореми про похідні алгебраїчної суми, добутку та частки функцій.2
Похідна показникової, логарифмічної та степеневої функцій.2
Похідна складеної функції.2
Зростання, спадання функції. Екстремальні точки.2
Локальний екстремум функції.2
Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.2
Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.2
Інтеграл та його застосування
Первісна, поняття первісної. Таблиця первісних.2
Знаходження первісних елементарних функцій. Основна властивість первісної.2
Правила знаходження первісних. Розв’язування вправ із знаходження первісних для функцій.2
Визначений інтеграл.2
Формула Ньютона-Лейбніца. Розв’язування вправ на застосування формули Ньютона-Лейбніца.2
Застосування визначеного інтеграла.2
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Поняття множини. Операції над множинами.2
Перестановки, розміщення, комбінації. Сполуки без повторень.2
Математична статистика.2
Графічні подання інформації про вибірки.2
Поянття про теорію ймовірностей.2
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач4

ГЕОМЕТРІЯ

Многогранники
Двогранні і многогранні кути.2
Геометричні тіла і многогранники.2
Призми.2
Паралелепіпеди.2
Піраміди.2
Правильні многогранники.2
Тіла обертання
Тіла і поверхні обертання.2
Циліндри.2
Конуси.2
Куля і сфера.2
Комбінації тіл.2
Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Обчислення площ поверхонь призми.2
Обчислення площ поверхонь піраміди.2
Обчислення площ поверхонь циліндра.2
Обчислення площ поверхонь конуса.2
Обчислення площі поверхні кулі.2
Об’єм призми.2
Об’єм циліндра.2
Об’єм піраміди.2
Об’єм конуса.2
Об’єм кулі.2
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач10