Математика(КЗОП)

Робоча навчальна програма

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Назва темиК-сть годин
Вступ і повторення.2
Функції, їхні властивості та графіки
Числові функції. Область визначення і множина значень.2
Способи задання функцій. Графіки функції.2
Монотонність, парність та непарність функцій.2
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.2
Степені з раціональними показниками, їхні властивості.2
Степеневі функції, їхні властивості та графіки.2
Розв’язування ірраціональних рівнянь.2
Розв’язування ірраціональних нерівностей.2
Тригонометричні функції
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів.2
Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між функціями одного аргументу.2
Формули зведення.2
Періодичність функцій. Графіки тригонометричних функцій.2
Властивості тригонометричних функцій.2
Тригонометричні формули додавання.2
Тригонометричні формули додавання та наслідки з них.2
Обернені тригонометричні функції.2
Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь.2
Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей.2
Показникова та логарифмічна функції
Степінь із довільним дійсним показником.2
Властивості та графіки показникової функції.2
Розв’язування показникових рівнянь.2
Розв’язування показникових нерівностей.2
Логарифми та їх властивості.2
Властивості та графіки логарифмічної функції.2
Розв’язування логарифмічних рівнянь.2
Розв’язування логарифмічних нерівностей2
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач6

Геометрія

Назва темиК-сть годин
Паралельність прямих і площин у просторі
Аксіоми планіметрії. Геометричні та аналітичні методи розв’язування планіметричних задач.2
Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії і наслідки з них.2
Перерізи.2
Прямі в просторі.2
Паралельність прямої і площини.2
Паралельність площин.2
Паралельне проектування.2
Паралельне перенесення.2
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Кут між прямими.2
Перпендикулярність прямих.2
Перпендикулярність прямої і площини.2
Перпендикуляр і похила до площини.2
Теорема про три перпендикуляри.2
Кут між прямою і площиною.2
Перпендикулярні площини.2
Ортогональне проектування.2
Координати і вектори
Координати в просторі.2
Рухи і перетворення подібності в просторі.2
Вектори в просторі.2
Скалярний добуток векторів.2
Застосування векторів.2
Розв’язування вправ та задач.2
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач6