Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж» у 2019 році

 

І. Загальні положення

1.Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2019 році розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених Міністерством освіти і науки України наказ №1082 від 10.10.2018р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.10.2018р. за № 1231/32683.

2.Підставою для оголошення прийому у 2019 році для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» (протокол №3 від 06.12.2018 року) (далі – Правила прийому).

3.Прийом до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

4.Організацію прийому вступників до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», затвердженим педагогічною радою (протокол № 2 від 6 листопада 2018 року) та оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

5.Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

приймальна комісія Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” працює щоденно з 900 год. до 1700год. Вихідні дні: субота та неділя.

6.Для абітурієнтів під час вступу до Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” місця у гуртожитку не надаються.

7.Директор Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. Терміни та поняття

У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

– вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, тощо;

– вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

– вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

– єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

– конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня;

– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил прийому;

– конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

– конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

– рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

– співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

– творчий конкурс – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника, що використовується за спеціальністю 221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична), яка визначена Переліком спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1 Умов прийому).

– технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, шо підтверджується актом про допущену технічну помилку.

ІII. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

– особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

– особи, які здобули повну загальну середню освіту.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на другий курс.
 2. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж». Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою. Конкурсні пропозиції Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» вносяться до Єдиної бази до 01 травня 2019 року.
 3. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»
  1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
  2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.
  3. Іноземні та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на рівні з громадянами України.
 1. Обсяги прийому до Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж»

 1. Прийом на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

з/п

Шифр галузі Найменування галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності Ліцензований обсяг

очна форма навчання (денна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
1. 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство

(130 чол.)

220
Спеціалізації
Сестринська справа

Лікувальна справа

Акушерська справа

60

40

30

2. 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія

(60 чол.)

Стоматологія

Стоматологія ортопедична

30

30

3. 22 Охорона здоров’я 226 Фармація

(30 чол.)

Фармація 30
 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 2. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил прийому, починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

 • вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування, визначені пунктом 1 розділу XI цих Правил прийому, до 12:00 год 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
  • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 01 липня;
  • прийом електронних заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил прийому, розпочинається 10 липня;
  • прийом електронних заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання –  о 18:00 год 29 серпня;

 • творчі конкурси проводяться з 11 липня до 22 липня;
 • вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;
 • співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оприлюднюються не пізніше 12:00 год  01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00  год  15 серпня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 01 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 18:00 год 15 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 18:00  год 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня).

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

1.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків.

Вступники подають заяви тільки у паперовій формі у випадках:

– для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами відповідно до цих Правил прийому;

– за наявності розбіжностей у прізвищі, імені,  по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

2.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

3.Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

4.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 1. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

6.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);

– військово-облікових документів;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень подається довідка державною підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

7.До заяви, поданої у паперовій формі,  вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

–  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

8.Копії документів, шо засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, унеможливлюють їх реалізацію.

9.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10.Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11.Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» протягом трьох робочих днів і дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12.Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом   під час подання заяви у паперовій формі.

13.Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє  вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

14.Вступники при зарахуванні на навчання та кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

15.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

– для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

– для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими правилами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з:

223 Медсестринство (Сестринська справа) – з української мови та біології;

223 Медсестринство (Лікувальна справа) – з української мови та біології;

223 Медсестринство (Акушерська справа) – з української мови та біології;

226 Фармація – з української мови та хімїї;

221 Стоматологія – з української мови та біології;

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична) з української мови та творчого конкурсу (ліплення).

Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмета – 4.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з:

223 Медсестринство (Сестринська справа) – з української мови та літератури і біології;

223 Медсестринство (Лікувальна справа) –  з української мови та літератури і біології;

223 Медсестринство (Акушерська справа)  – з української мови та літератури і біології;

226 Фармація з української мови та літератури і хімії;

221 Стоматологія – з української мови та літератури і біології;

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична) – з української мови та літератури і творчого конкурсу (ліплення). Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмета 100.

 1. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) =П1+ П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про базову загальну середню освіту.

Доданок ОУ дорівнює 4 та встановлюється призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України  2019 року. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 1. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1).

Доданок ОУ дорівнює 10 та встановлюється призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, шо дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 1. Вступне випробування з української мови для студентів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти проводиться у формі диктанту. Тривалість диктанту – 1 година.
 2. Вступні випробування з української мови та літератури, біології, хімії для вступників на усі конкурсні пропозиції (на основі базової та повної середньої освіти) проводяться у вигляді тестового контролю. Тривалість вступних іспитів – 1 година.
 3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 4. Творчий конкурс для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична) на основі повної та базової загальної середньої освіти проводиться в одну сесію. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала, не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.
 5. Під час творчого конкурсу “Ліплення” абітурієнти відтворюють анатомічну форму різних груп зубів за допомогою ліплення. Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості. Метою цього завдання є виявлення ступеня здатності абітурієнта до просторового мислення та володіння навиками найпростішого формоутворення.

В якості матеріалу для здачі вступного випробування пропонується використовувати пластилін.

Вступне випробування триває дві години згідно розкладу вступних  випробувань Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”.

Після виконання творчого завдання робота абітурієнта фотографується та переноситься у його екзаменаційний листок.

Конкурсна екзаменаційна комісія оцінює роботи згідно з затвердженими критеріями оцінювання.

Інформація про результати творчого конкурсу доводиться абітурієнтам не пізніше наступного робочого дня приймальної комісії і розміщуються на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», у програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Приватного вищого навчальною закладу «Медичний коледж».

Апеляційна комісія створюється до початку вступних випробувань та конкурсу сертифікатів у складі не менше трьох осіб.

У випадку незгоди вступників (або їх батьків) із діями членів приймальної комісії, предметних екзаменаційних, конкурсної екзаменаційної комісії, абітурієнти у день оголошення результатів конкурсу сертифікатів, вступних випробувань (в окремих випадках – на наступний день після оголошення результатів) подають заяву на ім’я голови апеляційної комісії з проханням переглянути результати конкурсу сертифікатів, результати оцінювання екзаменаційної роботи абітурієнта.

Члени апеляційної комісії в обов’язковому порядку розглядають заяви вступників (або їх батьків) у день подачі заяви, проводять експертну перевірку, роблять висновки щодо правомірності дій членів приймальної комісії,  предметних екзаменаційних, конкурсної екзаменаційної комісії. Члени апеляційної комісії зобов’язані: заслухати членів приймальної комісії, екзаменаторів, розглянути екзаменаційну роботу абітурієнта, повідомити вступника (або його батьків) про результати розгляду заяви і дати вичерпну відповідь шодо правомірності дій членів приймальної комісії, екзаменаторів.

За умови розбіжності думок членів апеляційної комісії рішення приймається відкритим голосуванням.

 1. Перевірені роботи вступників зберігаються в їх особових справах. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.
 2. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 3. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» .
 4. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для

здобуття   освітньо-кваліфікаційного   рівня молодшого спеціаліста

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» є:

– зарахування за співбесідою;

– участь у конкурсному відборі за іспитами.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

– особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

–  особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

-особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

– особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, шо можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за    №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України,  Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа). Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, або зовнішнього незалежного оцінювання 2017- 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 01 грудня 2018 року включно;

– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

 1. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
  1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

–  вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

–   вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів;

– середній бал додатка до документа про здобутий рівень освіти.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил прийому. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3цього розділу.
 3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами мобільного зв’язку.

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
  1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Подані оригінали документів зберігаються у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
  2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил прийому, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у розділах XIII та XIV цих правил прийому.

XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу XI цих правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Договір про надання освітніх послуг між Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільовий пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил прийому.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XIV цих Правил прийому.
 3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», про що видається відповідний наказ.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18:00 год 19 вересня.

XIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової

інформації). Для цього вони повинні подати до Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” анкету з наступними даними: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, назва ЗМІ, займана посада, прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора ЗМІ, контактні телефони редакції. Анкета подається за три дні до засідання Приймальної комісії. З собою представники засобів масової інформації повинні мати посвідчення журналіста

 1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 2. Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».
 3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».
 4. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додаток 1

до Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж» в 2019 році

ТАБЛИЦЯ

Переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100- 200

1 100   3,5 115   6 140   8,5 165   11 190
1,1 100 3,6 116 6,1 141 8,6 166 11,1 191
1,2 100 3,7 117 6,2 142 8,7 167 11,2 192
1,3 100 3,8 118 6,3 143 8,8 168 11,3 193
1,4 100 3,9 119 6,4 144 8,9 169 11,4 194
1,5 100 4 120 6,5 145 9 170 11,5 195
1,6 100 4,1 121 6,6 146 9,1 171 11,6 196
1,7 100 4,2 122 6,7 147 9,2 172 11,7 197
1,8 100 4,3 123 6,8 148 9,3 173 11,8 198
1,9 100 4,4 124 6,9 149 9,4 174 11,9 199
2 100 4,5 125 7 150 9,5 175 12 200
2,1 101 4,6 126 7,1 151 9,6 176    
2,2 102 4,7 127 7,2 152 9,7 177    
2,3 103 4,8 128 7,3 153 9,8 178    
2,4 104 4,9 129 7,4 154 9,9 179    
2,5 105 5 130 7,5 155 10 180    
2,6 106 5,1 131 7,6 156 10,1 181    
2,7 107 5,2 132 7,7 157 10,2 182    
2,8 108 5,3 133 7,8 158 10,3 183    
2,9 109 5,4 134 7,9 159 10,4 184    
3 110 5,5 135 8 160 10,5 185    
3,1 111 5,6 136 8,1 161 10,6 186    
3,2 112 5,7 137 8,2 162 10,7 187    
3,3 113 5,8 138 8,3 163 10,8 188    
3,4 114 5,9 139 8,4 164 10,9 189