Правила прийому бакалавр

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання для здобуття

ступеня бакалавра  на основі раніше здобутого рівня молодшого спеціаліста до

 Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж» у 2019 році

І. Загальні положення

1.1.Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2019 році розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, затверджених Міністерством освіти і науки України наказ №1096 від 10.10.2018р.

1.2.Підставою для оголошення прийому у 2019 році для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» (протокол №3 від 06.12.2018 року) (далі – Правила прийому).

1.3.Правила прийому розміщуються на веб-сайті закладу та вносяться до Єдиної бази з питань освіти до 31 грудня 2018 року.

1.4.Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

1.5.Прийом до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.6.Організацію прийому вступників до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», затвердженим педагогічною радою (протокол № 2 від 6 листопада 2018 року) та оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

Директор Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.7.Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

приймальна комісія Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” працює щоденно з 900год. до 1700год. Вихідні дні: субота та неділя.

1.8.Для абітурієнтів під час вступу до Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” місця у гуртожитку не надаються.

1.9.У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

– вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі фахового випробування;

– вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного балу вступника, або вступник допускається до участі у конкурсному відборі;

-конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання;

– фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

– єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання у 2019 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» та до інших закладів вищої освіти, формування рейтингових  списків вступників, списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» у порядку та строки, передбачені цими Правилами прийому;

– конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів;

– вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію;

– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступного випробування та іншими показниками, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до цих Правил прийому;

– конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки спеціалізацію, освітнію програму), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

– рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

– технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, шо підтверджується актом про допущену технічну помилку.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

2.1.Для здобуття ступеня бакалавра до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

2.2.Прийом на навчання проводиться за спеціальністю (спеціалізацією) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсну пропозицію, яку самостійно формує Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж». Назва конкурсної пропозиції формується без позначок та скорочень  державною мовою та вносяться до Єдиної бази до 01 травня 2019 року.

з/п

Шифр галузі Найменування галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності Ліцензований обсяг

очна форма навчання (денна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
1. 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство Спеціалізація
Сестринська справа 15

ІІІ. Джерела фінансування здобуття ступеня бакалавра у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»

3.1.Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).

3.2. Іноземні та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавра на рівні з громадянами України.

ІV. Обсяги прийому на навчання за рівнем  бакалавра до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

4.1.Прийом на навчання за рівнем бакалавра у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

  1. V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1.Для вступу на основі освітньо0кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття рівня бакалавра за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується о 18:00 год 22 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня по 30 липня.

5.2. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі фахового вступного випробування, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала та оприлюднюється на пізніше 18:00 01 серпня.

5.3.Вступники, які отримали рекомендації, мають  виконати вимоги до зарахування  до  18:00 год 10 серпня.

5.4.Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 14 серпня.

. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

6.1.Подання заяв на конкурсну пропозицію для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежуються.

6.2.Вступники, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття рівня бакалавра подають заяви тільки у паперовій формі.

6.3.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.4.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми).

Під час подання заяв на конкурсну пропозицію вступники обов’язково зазначають: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

6.5.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-валіфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень може подаватись довідка державною підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

6.6. До заяви, поданої у паперовій формі,  вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

–  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

6.7.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.9.Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» протягом трьох робочих днів і дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.10.Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом   під час подання заяви у паперовій формі.

6.11.Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє  вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результати вступного фахового випробування з дисципліни «Основи медсестринства».

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується за формулою: КБ = ФВ+Д, де ФВ – оцінка за вступне фахове випробування з «Основ медсестринства», Д – середній бал диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

7.3.Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «60», «4» відповідає «74», «5» відповідає «90». 7.4.У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста його середній бал  вважається таким, що відповідає можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі дотримується принцип рівності прав вступників.

7.5.Програма фахового випробування обов’язково оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», у програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Результати вступного фахового випробування оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів. Мінімальна кількість балів – 60.

Фахове випробування з «Основ медсестринства» для вступників до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться у вигляді тестового контролю, відповідно до розкладу вступних випробувань, затвердженого головою приймального комісії. Тривалість фахове випробування з «Основ медсестринства» – 1 година.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками і підписами екзаменаторів передаються голові фахової екзаменаційної комісії та відповідальному секретареві, який проводить дешифрування робіт і вписує у відомості прізвища вступників.

Інформація про результати іспиту доводиться абітурієнтам після перевірки їх тестових завдань в день здачі фахового випробування шляхом розміщення на інформаційному стенді Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

7.6.Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступного фахового випробування з «Основ медсестринства» не допускається.

7.7.Апеляції на результати вступного фахового випробування з «Основ медсестринства», що проведені Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляційна комісія створюється до початку вступних випробувань та у складі не менше трьох осіб, склад якої формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

У випадку незгоди вступників (або їх батьків) із діями членів приймальної комісії, фахової атестаційної комісії, абітурієнти у день оголошення результатів вступного випробування (в окремих випадках – на наступний день після оголошення результатів) подають заяву на ім’я голови апеляційної комісії з проханням переглянути результати оцінювання екзаменаційної роботи абітурієнта.

Члени апеляційної комісії в обов’язковому порядку розглядають заяви вступників (або їх батьків) у день подачі заяви, проводять експертну перевірку, роблять висновки щодо правомірності дій членів приймальної комісії,  фахової атестаційної комісії.

Члени апеляційної комісії зобов’язані: заслухати членів приймальної комісії, екзаменаторів, розглянути екзаменаційну роботу абітурієнта, повідомити вступника (або його батьків) про результати розгляду заяви і дати вичерпну відповідь шодо правомірності дій членів приймальної комісії, екзаменаторів.

За умови розбіжності думок членів апеляційної комісії рішення приймається відкритим голосуванням.

7.8. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

7.9.Перевірені роботи вступників зберігаються в їх особових справах. Роботи вступників, виконані ними на фаховому випробуванні, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше року, потім знищуються, про що складається акт.

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого та  за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в цьому пункту  правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника.

8.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

8.4.Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 2 цього розділу.

8.5.Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІХ цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

8.6.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» та розміщення на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами мобільного зв’язку.

ІХ. Реалізація права вступника на обрання місця навчання

9.1.Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Подані оригінали документів зберігаються у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» протягом усього періоду навчання.

9.2.Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог до зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

9.3.Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», крім випадків, визначених у розділі XI цих Правил прийому.

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

10.1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил прийому. На звільнені місця рекомендації на зарахування надаються вступникам наступним у рейтингу.

10.2.Договір про надання освітніх послуг між Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.3.У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільовий пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

ХІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

11.1. Наказ про зарахування на навчання видаються директором Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил прийому.

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XIІ цих Правил прийому.

Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж». Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3.У разі якщо особа  без поважних причин не приступила до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 11.2.,11.3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

11.5. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18:00 год 20 вересня.

 

ХІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Для цього вони повинні подати до Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” анкету з наступними даними: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, назва ЗМІ, займана посада, прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора ЗМІ, контактні телефони редакції. Анкета подається за три дні до засідання Приймальної комісії. З собою представники засобів масової інформації повинні мати посвідчення журналіста

12.2.Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

12.3.Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

12.4.Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

12.5.Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

12.6.Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.